Celebración do III Encontro de ContraMINAcción sobre Impactos da Minaría

YLNM joins ContraMINAcción to celebrate third Meeting on Impacts of Mining, in Galicia

ContraMINAcción celebra os III Encontros sobre Impactos da Minaría o próximo sábado 4 de marzo en Santiago de Compostela (Centro Socio-Cultural Vite), desde as 10:30 h, coa participación destacada de membros de diversas organizacións internacionais que fan parte da rede global Si á Vida Non á Minaría / Yes to Live No to Mining (YLNM), xunto con membros de diversas organizacións galegas.

Cartel A3 III EncontroM

A minaría é un tema de preocupación pública e cada vez máis candente en Galiza, así como noutras partes do mundo. Por este motivo, véñense celebrando bianualmente desde 2013 encontros para o debate sobre os impactos socioecómicos, legais e ambientais da minaría. Nestes III Encontros queremos prestar atención especial á destrución de auga, terra e aos procesos de criminalización dos que se opoñen aos proxectos mineiros, e tamén apuntar alternativas á minaría.

Na actualidade, a administración segue a manter unha actitude de desleixo cara os problemas ambientais e unha disposición favorable cara o desenvolvemento mineiro. Se ben a contestación social conseguiu que a Xunta xa non se atreva a afirmar como no pasado que “Galiza é unha mina”, as súas actuacións parecen seguir guiándose por dito slogan. As empresas mineiras continúan a recibir cuantiosas subvencións, ao tempo que se ignoran as mínimas esixencias ambientais e legais a esas mesmas empresas e se poñen todo tipo de trabas e dificultades ás empresas ambientais e aos afectados en xeral.

Todo isto tradúcese en:

 • Dificultades para acceder á información ambiental e aos trámites mineiros por parte da veciñanza afectada e das asociacións ambientais

 • Pola vía da Lei de Acompañamento dos orzamentos, pretenden que a Cámara Mineira (organismo privado integrado unicamente por empresas do sector) se converta no único rexistro público das concesións mineiras de Galiza, furtando a participación e o control público á cidadanía e aos partidos políticos.

 • A Consellería de Industria négase a declarar a caducidade das concesións mineiras incumprindo así as disposicións legais. Así por exemplo, diante das peticións expresas á Consellería de Industria para que declare as caducidades das concesións mineiras de Erimsa na Terra Chá non se recibiu ningunha contestación. O Sindicato Labrego Galego ten rexistrado oficialmente esta petición á Consellaría de Industria seis veces dende 2013.

Terra, auga e patrimonio vénse ameazados en Triacastela coa ocupación de terras e montes comunais, a destrución de vías públicas de comunicación ou de recursos hídricos. Ademais,Cementos Cosmos está pasando literalmente por riba dun dos máis importantes patrimonios arqueolóxicos e paleontolóxicos de Galicia e mesmo do Estado español. Ante a solicitude de declaración da cova de Eirós como BIC, a administración mira cara a outro lado diante da súa inminente destrución.

Terra e auga tamén están ameazados en Lousame. Os titulares da explotación mineira de San Fins solicitaron unha autorización de vertido de augas mineiras industriais ao río San Fins. Gran parte desas augas verteranse sen tratamento algún. Para o resto consideramos que o tratamento proposto será totalmente insuficiente. Aparentemente ditas augas teñen uns contidos de metais pesados moi superiores ao legalmente establecidos e estarían afectando aos campos de marisqueo da Ría de Muros-Noia. Esta explotación carece de estudo de impacto ambiental a pesar de que foi requirido reiteradamente aos sucesivos titulares da mesma. Agora a empresa mineira denuncia á asociación ecoloxista ADEGA por tomar unhas mostras de auga na mina, reproducindo os modelos de criminalización que as empresas mineiras de todo o mundo aplican aos seus opositores.

Os III Encontros deste ano veñen precedidos da celebración en Santiago de Compostela da reunión de coordinadores rexionais de todo o mundo de Yes to Life No to Mining (YLNM). A rede galega ContraMINAcción será a anfitrioa, convidando aos seus membros a participar nos III Encontros para coñecer de primeira man as súas reflexións, obxectivos e accións en relación aos diferentes problemas relacionados coa minaría por todo o planeta. O movemento YLNM foi concibido en 2012 por individuos, organizacións e redes de todo o mundo preocupados polo benestar ameazado polo crecemento exponencial da minaría na última década. Xunto con estes convidados queremos realizar dentro do programa dos III Encontros, un evento festivo solidario en lembranza de Berta Cáceres, activista ambiental hondureña asasinada hai un ano, coñecida pola súa loita contra diferentes proxectos mineiros.

ContraMINAcción é un rede galega de colectivos que ten por obxectivos a identificación e análise dos diferentes proxectos mineiros en Galiza, compartir estratexias e medios para loitar contra a minaría destrutiva, servir de apoio xurídico e técnico aos afectados e difusión na na sociedade dos problemas que está a xerar a minaría, levando a cabo accións informativas en todas as comarcas. Na actualidade está composta por 22 colectivos (Aenda, Agrupaçom de Montanha Augas Limpas, Asemblea Rural Galega, Asociación ecoloxista Arco Iris, Asociación Véspera de Nada, Associação Socio-Cultural O Iríbio, Asociación Treze-Catorce, Columna San Fins, Comisión de Asociacións en contra das minas da Terra Cha, Contramínate Conmigo de Laxe, Federación Ecoloxista Galega, Asociación Petón do Lobo, Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños, Plataforma pola Defensa do Galiñeiro, Plataforma Veciñal Corno do Monte, Ribeiras do Miño, Salva la Selva, Santa Comba Viva, Sindicato Labrego Galego, Sos Courel, SOS Groba e Verdegaia)

A participación é libre e gratuíta. O aforo é limitado, polo que a admisión ao Encontro será por orden de inscrició neste enlace.

IMG-20170222-WA0008

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

YLNM member network ContraMINAcción will celebrate its third Meeting on Impacts of Mining next Saturday, March 4th in Santiago de Compostela (Vite Socio-Cultural Center), from 10:30AM. The meeting will bring together several international organizations that are part of the global network Yes to Life, No to Mining Network (YLNM), along with members of various Galician organizations.
Participation is free, but capacity is limited. Book your place at the meeting.

 

 

Cartel A3 III EncontroM

Mining is a subject of growing public concern in Galicia, as well as in other parts of the world. For this reason, we have been holding biannual meetings since 2013 to debate the socioeconomic, legal and environmental impacts of mining. In this third meeting, we wish to pay special attention to the destruction of water, land, and the criminalisation of defenders who oppose mining projects, and also to point out alternatives to mining.

At the present time, the administration of Spain continues to maintain an attitude of negligence towards environmental problems and a favorable disposition towards mining development. The regional government Xunta of  Galicia affirms this approach. As in the past, it continues to consider that “Galicia is a nail mine”, and their performance seems to continue to be guided by this slogan. Mining companies continue to receive large subsidies and enjoy weak legislation, while the impacts of mining are displaced onto communities and environmental organisations.

All this translates into:

 • Difficulties in accessing environmental information and information on mining procedures for the affected communities and environmental associations.
 • As part of the Law of Accompanying the budget, they intend that the Chamber of Mines (a private body composed solely of companies in the sector) will become the only public register of the mining concessions of Galicia, stealing participation and public control of citizenship and political parties.
 • The Ministry of Industry will declare the expiration of mining concessions in breach of legal provisions. For example, in response to the requests made to the Ministry of Industry to declare the expiration of the mining concessions of Erimsa in Terra Chá, no reply was received. The Labrego Galego Union has officially submitted this petition to the Department of Industry of the Xunta six times in 2013.

Land, water and heritage are seen in Triacastela with the occupation of communal lands and mountains, destruction of public roads of communication or water resources. In addition, Cementos Cosmos is literally passing through the most important archaeological and paleontological assets of Galicia and even the Spanish State. The administration is looking the other way over issues such as the imminent destruction of the ancient Eirós Cave, where ancient artefacts can be found.

Land and rivers are also threatened in Lousame. The owners of the San Fins mining operation requested an authorization for the dumping of industrial mining waste into the San Fins river. Much of the water will be treated. For the rest we consider that the proposed treatment will be totally insufficient. Already there is a suggestion heavy metal levels higher than the legally established limit would affect the shellfish beds of Ría de Muros-Noia. This exploitation requires an environmental impact study despite the fact that it has been repeatedly requested to the successive owners of the same. Now the mining company denounces the ecological association ADEGA for taking  samples of water in the mine, reproducing the models of criminalization that mining companies of the world apply to their opponents.

This year’s third Meeting on Impacts of Mining will be preceded by the celebration in Santiago de Compostela of the meeting of worldwide coordinators of Yes to Life No to Mining (YLNM). The Galician network ContraMINAcción will be the host, inviting its guests from YLNM to participate in the third meeting and be the first to reflect on and discuss the different problems related to mining throughout the planet. The YLNM movement was conceived in 2012 by individuals, organizations and networks from around the world concerned about the costal and ecological threat posed by the exponential growth of mining in the last decade. Together with these guests, we will carry out a solidarity event in memory of Berta Cáceres, a Honduran environmental activist who was assassinated one year ago, and who courageously opposed different mining projects.

ContraMINAcción is a Galician network of collectives that have as objectives to identify and analyze two different mining projects in Galicia, to share strategies and means to stand against destructive mining, to serve as a technical and legal support to those affected and to inform society about the dangers and impacts of mining. At present it is composed of 22 groups (Aenda, Agrupaçom de Montaña Aguas Limpas, Asemblea Rural Galega, Asociación ecoloxista Arco Iris, Association Vípera de Nada, Asociación Socio-Cultural O Iríbio, Asociación Treze-Catorce, Columna San Fins, Association Committee in Against the mines of Terra Cha, Contramínate Conmigo de Laxe, Ecoloxista Galega Federation, Petón do Lobo Association, Platform for the defense of Corcoesto and Bergantiños, Platform pola Defensa do Galiñeiro, Plataforma Veciñal Corno do Monte, Ribeiras do Miño, Salva la Selva, Santa Comba Viva, Labrego Galego Union, Sos Courel, SOS Groba and Verdegaia)

Participation is free, but capacity is limited. Book your place at the meeting.

IMG-20170222-WA0008

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Related Posts

Saltkrake – A history of tailings in Cartagena, Spain
Legal victory over the Eldorado Gold Certej gold mine proposal in Romania
La Península Ibérica: una gran mina a cielo abierto
Froxán: Galician ICCA Community Launches Mining Awareness Educational Materials
Three Questionable Spanish Mining Projects
Sentencia firme anula la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina de Riotinto en Huelva (España)
Impulso a nueva red de alerta sobre la minería de litio en Portugal
Atalaya Mining knocked back in Huelva, weakened in Galicia, sent tumbling in London
Declaration: 14 Iberian People’s Platforms Unite Against ‘Voracious, Predatory’ Mining
Webinar: Going Beyond Extractivism in Europe. 27th March.
Organizaciones de España y Portugal estrechan lazos para denunciar estragos de la minería destructiva de toda la Península Ibérica
14 Plataformas de España y Portugal se reunieron en febrero para analizar los “Impactos de la Minería en la Península Ibérica” -Declaración Final del IV Encuentro de ContraMINAcción
Global Solidarity from Spain and Portugal with Brasil: crime by the mining company Vale in Brumadinho should not happen again
Solidariedade global no IV Encontro de ContraMINAcción: crimes como o da mineradora Vale em Brumadinho não devem voltar a acontecer
Ecologistas en Acción reports that Cobre las Cruces is lying about the damage caused by the mining accident in Sevilla, Spain
En Sevilla, España: Denuncian cuarto derrumbe en la Mina Cobre las Cruces
IN PHOTOS: INDIGENOUS AND TRADITIONAL FISHERS GATHER FOR FESTIVAL OF NORTHERN FISHERIES
Spanish anti-mining platforms united against mining and speculation
El Parlamento Europeo insta a investigar sobre la vulneración generalizada de directivas europeas en las minas de San Finx
‘Ties are strengthened’: Spanish campaigners unite around Atalaya Mining’s London AGM
PRESS RELEASE: Spanish campaigners call Atalaya Mining to account
Huge demonstrations against mining in Galicia, Spain
Berkeley Energia uranium mining project in Spain ‒ the EU’s only new uranium mine?
Extractive colonialism in Europe: the case of Greece #Skouries
El Camino de Santiago: resistance to new copper mining near UNESCO World Heritage walking route
Save Pont Valley: Local residents take direct action against new opencast coal mine
Slow Death in Siberia

Slow Death in Siberia

Press Release: Slow Death in Siberia
Resource Sufficiency: Moving beyond the gospel of eco-efficiency
Fidelma O’Kane – Earth Keeper

Fidelma O’Kane – Earth Keeper

 • Written on: 03 May 2018
 • Posted under: Videos
Our Earth Our Future: To Mine or to Mind?

Our Earth Our Future: To Mine or to Mind?

 • Written on: 03 May 2018
 • Posted under: Videos
Leave the gold in the hills: international solidarity flows to community resisting mining in Northern Ireland
Mencherep, Siberia: An incredible victory in an unlikely place
Pont Valley: Bust of Secretary of State unveiled to protest lack of action on opencast coal
Take Action: 10,000 native trees for Froxán
County Durham, UK: Protesters scale trees in sub-zero temperatures in bid to stop new opencast coal mine
Resistance against mining growing in Galicia, Spain
Näätämö River restoration project receives major new support, Finland
Press Release: Frontline defenders travel to London to counter Mines and Money conference between 25-30 November
The secret of your smartphone

The secret of your smartphone

 • Written on: 22 November 2017
 • Posted under: Videos
Panorama Mine: Mapping French mining projects
Members of YLNM have expressed their solidarity with Jesús Cruz, a member of Stop Uranio from Spain
For the Right to Resist !!! International Solidarity with blogger and Stop Uranio Activist from Salamanca, Spain
Take Action: Support Galician YLNM members’ campaign to investigate the San Finx mine
EL CAMPO CHARRO EN LUCHA POR LA INTENCIÓN DE UNA MULTINACIONAL AUSTRALIANA DE ABRIR UNA MINA DE URANIO A CIELO ABIERTO
Calling Australian Allies: Help Stop Uranio halt a uranium mine in Salamanca, Spain
Trun: Bulgarian town backs gold mining ban in referendum
Eldorado Gold’s Unspoken Legal Problems in Greece
“Druridge Bay is not theirs to take, but ours to keep.”
In Photos: Solidarity in action at rally to stop Druridge Bay coal mine
We stand in solidarity: South African and UK communities unite to reject plans for Druridge Bay open-cast coal mine
Open Letter: South African communities ask UK planners to reject new open-cast coal mine
Call to action: Support campaigners who shut down the UK’s largest coal mine!
The European Parliament insists on a cyanide ban in mining
More than 100 organizations around the world say no to mega-mining in French Guiana
Movie-like intimidation and obstruction tactics at Certej in Romania
Resistance, exchange, (post)extractivism: YLNM Coordinators meet in Galicia- in photos
Agua, tierra, derechos y alternativas

Agua, tierra, derechos y alternativas

Un comité de expertos internacionales visitó el entorno de San Finx
YLNM joins ContraMINAcción to celebrate third Meeting on Impacts of Mining, in Galicia
Gold-digging with investor-state lawsuits: Canadian mining corporation sues to force Romanians to accept toxic Roşia Montană goldmine
Selkie: Restoring land, water and hope in the Finnish Boreal
The Sami’s Näätämö River Revival: Hope in the midst of Finland’s extractive tsunami
#AxeDrax: Campaigners unite for climate justice against coal and bioenergy-fueled deforestation
REPORT: The New Colonialism: Britain’s scramble for Africa’s energy and mineral resources
‘Responsible Extractives Summit’: Sick Joke or Serious Indictment of Industry?
Mining, Murder and a British Millionaire: Protestors stand in solidarity with South African communities opposing mining
#StandWithAmadiba

#StandWithAmadiba

 • Written on: 11 May 2016
 • Posted under: Videos
Attack to Common Woodland in Galicia

Attack to Common Woodland in Galicia

Sløtface: Anti-mining Activist Punk Rockers

Sløtface: Anti-mining Activist Punk Rockers

 • Written on: 28 April 2016
 • Posted under: Videos
New Forest ‘Land Grab’ Act Passes in Finnish Parliament
Take Action to prevent the destruction of Sami Forest Lands in Finland
Finland: State Forestry Company About to Seize Control of Sámi Indigenous Key Old Growth Forests
How to define “responsible mining”? A critical review of a French initiative by EWB Extractive systems
‘People of Artvin are against mining because their way of life is threatened’
Romanian civil society wins key victory against proposed gold mine
Police teargas locals protesting new gold mines in Artvin, Turkey
No coal, no fracking: end fossil fuel production on UK soil by 2020!
Máis minas contaminantes para Galicia: alerta social
Ditch coal now! The global destruction caused by the UK’s coal power generation
Call for Abstracts and Invitation to Workshop – An Interdisciplinary Approach to the Negative Impacts of Mining
Ditch Coal

Ditch Coal

At the Coalface: Ten more years of UK coal burning a lifetime on the ground
Tesouro de Corcoesto

Tesouro de Corcoesto

 • Written on: 15 January 2016
 • Posted under: Videos
A message of solidarity to communities fighting the Skouries Mine (Halkidiki)
Romanian village blocks Canadian firm from mining for gold
Yes to Life and Climate Justice, No to Mining and Climate Catastrophe! (EN/FR)
Empty promises: G20 subsidies to oil, gas and coal production
Petition: Tackle the deadly trade in conflict minerals!

Petition: Tackle the deadly trade in conflict minerals!

 • Written on: 14 October 2015
 • Posted under: Campaigns
UK: Community opponents of planned Field House coal mine buoyed by international solidarity
Coal Map of Europe

Coal Map of Europe

Armenian Villagers Up In Arms Against New Mining Project
Lignite – Power Source of the Past?

Lignite – Power Source of the Past?

 • Written on: 11 September 2015
 • Posted under: Videos
Our Resistance, Our Hope: Unity Statement of the International People’s Conference on Mining
Stopping Eldorado Gold – Mining struggle in Greece
The end of an affair! Gabriel to sue Romania over Rosia Montana via an ISDS case
Achievements of the Global Day Against Mega Mining
Strengthening anti-mining ties in southern Europe
22 July 2015 – Global Day of Action Against Mega Mining- DÍA MUNDIAL CONTRA LA MEGAMINERÍA
Invitation to FanFest and the Rosia Montana Forum
‘300 Cerattepeli’ stand against mining company
Fracking application rejected by Lancashire county council
Mining on Top Africa: London Summit Disrupted
Victory as Councillors take a stance against Welsh opencast coal mining
Africa-UK Civil Society Letter to the Mining on Top Africa: London Summit
PRESS RELEASE: African Civil Society Challenges London Mining Conference
UK Coal Far From Dead: Bradley Coal Mine approved despite community resistance.
Sámi People and allies force Irish mining company out of their territory
I Couldn’t Believe My Eyes

I Couldn’t Believe My Eyes

 • Written on: 08 April 2015
 • Posted under: Videos
In Pictures – Yes to Life No to Mining raises the voice of African civil society against the extractives
Let them eat carbon! The corporate plan to cook Africa in its own fossil fuels
African civil society and global allies challenge Chatham House conference on ‘Extractive Industries in Africa’
Divestment, in Solidarity: NAPE Uganda reach out to London’s divestment campaigners
CONDEMNED: Russian Coal Mining and Shor Displacements

CONDEMNED: Russian Coal Mining and Shor Displacements

 • Written on: 05 February 2015
 • Posted under: Videos
In Solidarity – En Solidaridad

In Solidarity – En Solidaridad

 • Written on: 11 December 2014
 • Posted under: Videos
Mining An Imminent Threat to Local and Indigenous Communities of European North
Communities of Falkirk Join Together To Resist Extreme Energy Initiatives
Local Communities Resist Gold Mining in Corcoesto, Galicia