Ngisika elijikayo/The tip of the iceberg

Sifiso Dladla, community spokesman for the ICWA (iMfolozi Community Wildlife Alliance), speaks out on why Ibutho Coal’s proposed mine “promises chaos and deception”, not prosperity in the first of a new series.

Originally published in Isolezwe. October 8, 2015.

Dear Readers,

Mfundi wendaba,

This is my first of a few columns I will write about this proposed Fuleni coal mine that will cause devastation to our communities in the Fuleni district of Zululand. I want to thank Isolezwe for allowing me this platform to speak the truth about this development.

Lona umbalo wokuqala weminingi engisazoyi bhala ngalendaba yemayini yelahle ehlongoziwe, ezoletha imthelela emibi kwimphakathi esenykatho neKwaZulu Natal ngaphansi koMasipla waseMfolozi. Ngithanda ukuqala ngibonge Isolezwe ngokungipha leli thuba lokukhuluma iqiniso ngesakhiwo esifana nalesi.

You will have heard the saying that for evil to happen, all it takes is for good people to keep quiet! If this is so, you will also know how difficult it is for our good people to freely express their opinions on developments that will destroy their lives without them knowing. People are scared to voice their concern when authorities and big business are running the show.

Sonke siyasazi ukuthi isenzo esimbi senzeka uma abantu abamela iqiniso emphakathinin bephenduka izimungulu. Uma kunjalo, uzowazi ukuthi kunzima kanjani kubantu abalungile ukuthi bephawule ngaloluhlobo lwentuthuko, okungezeka ilulaze izimpilo zabo bengazi. Abantu bemphakathi bagcine sebesaba ukubheka imbono yabo, uma iziphathimandla nosomabizinisi kwibona abaphethe emphakathini.

So I will give you my insight into the dismay and upset our people are feeling about this mine.

Ingakho ngizobheka owami umbono mayelana nokunganami kwabantu abaningi ngalelimayini elihlongoziwe.

This ‘Fuleni’ COAL mine will be blasted right through and nearby seven villages over the estimated 32 years of its life. It will cause thousands of our 16 000-strong community members to be relocated.

Lelimayini lelahle lase Fuleni elihlongoziwe lizothikameza izigodi ezingu-7 emnyakeni engu-32. Lizodala ekutheni kususwe izinkulungwane ezingu- 16 000 zabantu.

Now we all understand that our people need jobs. I feel this very strongly as I have spent much of my life amongst our communities, watching their struggles and trying to help them find ways of earning money and improving their lifestyles. This is my calling and I am proud that I belong to a new alliance of NGO’s called ICWA that has been formed to fight this mine.

Into wonke umuntu ayiqondayo ukuthi baningi abantu abadinga amathuba emsebenzi. Lokhu futhi ngiyakwazi njengoba iningi lethu likhule kuyona impakhathi ifana njengalena, sibona ubunzima bokuzama izindlela zokuthola imali khona kuzophucuka nendlela yokuphil. Ukuqashisa ngondaba olufana naleli ubizo kumina futhi ngiyaziqhenya ngenlangano ezizimele engisebenza ngaphansi kwayo i-ICWA esungulwe khona izolwisana nalelimayini.

But I must tell you this right now. The promises of mining are not the answer to our people’s struggles. I watched nine years ago as another coal mine was established at Somkhele, right near this proposed mine. Like so many others, they promised schools, clinics and jobs for our people in return for putting up with this scar on their lives.

Okufanele ngikusho ukuthi izithembiso ezifika nemayini angeke ziyikhulule imiphakathi ebunzimeni. Kwiminyaka engu-9 edlule sibone ukuqala kokusebenza kwemayini yase Somkhele buqamama nalana ekuhlongozwe leli mayinin lase Fuleni. Njengazo zonke izimayini yathembisa imiphakathi izikole, nama clinic, kanye nemisebenzi ukuzama ukunxephezela ngokumba.

But very little of this ever happened. Today the people of Somkhele regret so much that they allowed it to take place. I know this because I spend so much of my time talking to them and experiencing the horrible vibrations, dust and the collapse of their agriculture and the loss of their grave sites amongst other things. And the jobs are a fraction of what was promised.

Kodwa zincane ezalezithembiso ezisafezekile. Namhlanje abantu base Somkhele bayazisola ukuthi balivumelelani imayini endaweni. Ngiyakwazi lokhu ngoba siningi isikhathi esengisichithile ngixoxisana nemiphakathi yakhona, ngokuqhuma, nezintuli kanye nokulahlekelwa amasimu nemathuna. Imisebenzi ke yona yatholwa idlanzane labantu, hayi lokhu okwakuthenjisiwe.

This Fuleni mine promises the same chaos and deception; but on a much bigger scale. What makes me mad is that each time another mine comes along they are supposed to tell our people exactly what they are going to do, where it will happen and what will be the consequences.

But this doesn’t happen. Do you know they and our provincial government authorities were supposed to have conducted public consultations with our Fuleni communities about this mine and yet on four occasions it hasn’t happened? Why?

Imayini iFuleni ibukeka ngathi iza nobuxakalala kanye nokukhohlisa, okungaphezulu kwalokhu okwenzeka eSomkhele. Okungenza ngigane unwabu ukuthi, uma imayini ifika endaweni kumele ixwayise abantu ngokuthi yini ezokwenzeka, izokwenzeka nini kanye nokuthi yini impiphumela elindelekile. Kodwa lokhu akwenzeki. Ingabe bayazi ukuthi iziphathimandla zikahulumeni wesifundwaze bekumele zixhumane nomphakathi waseFuleni zithole uvo lwawo mayelana nalolu daba lwemayini? Sekube nemihlangano emine kodwa lokhu akukaze kwenzeke, kungani?

Brothers and sisters, I am a proud Zulu-speaking man and I have great respect for our traditions. But I cannot – and won’t – sit by while certain traditional leaders pull the wool over the eyes of ordinary people. Some do it out of ignorance, others out of greed. The time has gone when our people can be hoodwinked by big money, capitalists and so-called leaders that together hide their real agenda.

Bafwethu nani bodadewethu, ngiyaziqhenya ngokuba umZulu futhi ngiyawahlonipha amasiko ethu. Kodwa angikwazi futhi angeke ngihlale ngibukele abanye babaholi bethu bendabuko bezama ukukhohlisa abantu bomphakathi. Abanye babaholi benziswa ukungazi, abanye ukuhala nokuthanda imali. Sezadlula lezo zikhathi lapho abantu bakithi bekhohliswa ngezindodla zemali, izicebi kanye nosomabhizinisi ngoba bezama ukufihla lokhu abeze ngakho.

We have been dispossessed enough in our history; by colonialists and Apartheid. Now I watch as a new evil descends upon us; silent money and corruption. And who suffers? Once again it is the ordinary folk of our country.

Umlando wethu uyatshengisa ukuthi sesiphucwe okuningi okungwethu, siphucwa abantu abaphuma kwamanye amazwe kanye nobandlululo. Uma ngibuka manje kunobubi obusha okuzosehlela, ukufumbathiswa kwabantu abathile imali kanye nenkohlakalo. Ekugcineni ngobani abahluphekayo? Yimina nawe muntu womphakathi.

The mining company Ibutho Coal is behaving unbelievably arrogantly. They storm into this Fuleni district; digging and scraping away when they don’t even have a lease agreement with the Ingonyama Trust. And the Trust has already told them to halt all operations. But they carry on.

Inkampani ye Ibutho Coal izikhukhumeze ngendlela emangalisayo. Ivele yatheleka endaweni yaseFuleni, yamba yagubha ibe ingenaso isivumelwano nebhodi Ingonyama Trust. Noma Ingonyama Trust isibatshelile ukuthi abame ukusebenza, kepha bona baqhubeka.

They put stickers on doors of homes. When owners enquire about them, they say these homes with stickers will be moved because the mine is going there. No consultation. Nothing! Can you believe this?

Bafika emiphakathini banamathisela amaphepha eminyango yemizi yabantu. Uma abanikazi bemizi bebuza ukuthi lamaphepha achaza ukuthini, babatshela ukuthi lamaphepha angomaki otshengisa ukuthi lemizi yiyo ezosuswa uma kifika imayini. Kube kungazange kuxoxiswane nbantu, lutho. Into eyismanga engakholakali!

Next time I will tell you about the professional people who have turned their minds to the impact of this Fuleni Mine. You will be shocked about the huge pollution and the false promises of jobs they make.

Ngokulandelayo ngiyobengibhala ngokuthi ocwepheshe abavumelana nemayini bathini ngemithelela yemayini lase Fuleni elihlongoziwe. Uzothuka ngempela uma usuzwa ngokugcola kwemvelo kanye nezithembiso ezingekho zamathuba emsebenzi.

Thanks

Ngiyabonga

Sifiso

(Sifiso Dladla is a human and environmental rights advocate. For ICWA (iMfolozi Community Wildlife Alliance) he is the community co-ordinator and spokesperson.)

 

Related Posts

#RighttoSayNO to mining campaign takes off in South Africa
Protect sacred natural sites to realise indigenous rights, says African Commission
In Photos: Solidarity in action at rally to stop Druridge Bay coal mine
We stand in solidarity: South African and UK communities unite to reject plans for Druridge Bay open-cast coal mine
Open Letter: South African communities ask UK planners to reject new open-cast coal mine
Demonstration targets Petmin’s key investors with demands to divest from Tendele coal mine
Amadiba Commemorates Environmental Defender Sikhosiphi Bazooka Radebe
Resistance, exchange, (post)extractivism: YLNM Coordinators meet in Galicia- in photos
Community Mapping & Resistance Ghana

Community Mapping & Resistance Ghana

 • Written on: 03 February 2017
 • Posted under: Videos
The Matatiele Manifesto: South African communities unite to say yes to life, no to extraction!
In Madagascar, the village of Soamahamanina manages to stop a Chinese mining giant!
Women Building Power- Toolkit for climate and energy justice for African women
New Women Building Power toolkit for women’s rights activists launched
REPORT: The New Colonialism: Britain’s scramble for Africa’s energy and mineral resources
#MineAlert South Africa
Mining, Murder and a British Millionaire: Protestors stand in solidarity with South African communities opposing mining
#StandWithAmadiba

#StandWithAmadiba

 • Written on: 11 May 2016
 • Posted under: Videos
Follow the Money – From Pondoland to London Wall
Talking Africa: Podcast on Mining in South Africa and Issues of Violence and Community Engagement
KZN residents up in arms over proposed coal mine

KZN residents up in arms over proposed coal mine

 • Written on: 25 April 2016
 • Posted under: Videos
SOUTH AFRICA: Fuleni community blockade stops mining authority visit
Respect communities’ right to say “NO” – Benchmarks Foundation to Australian High Commission
Graham Edwards: Divest from MRC!

Graham Edwards: Divest from MRC!

 • Written on: 06 April 2016
 • Posted under: Campaigns
Suspend Wild Coast mining, say leading health academics
Violence and Intimidation at Funeral of ‘Bazooka’ Rhadebe
UnderMining Life: Activists Threatened in South Africa

UnderMining Life: Activists Threatened in South Africa

 • Written on: 31 March 2016
 • Posted under: Videos
Statement: 82 civil society organisations condemn the assassination of Sikhosiphi Bazooka Rhadebe, chairperson of Amadiba Crisis Committee!
Amadiba Crisis Committee chairman brutally murdered
The Rise of Investor-State Dispute Settlement in the Extractive Sectors: Challenges and Considerations for African Countries
Urgent YLNM Letter: Protect Ekuri Community Forest, Nigeria
Stop the construction of the Cross River State Superhighway immediately!
We need a real “Alternatives to Mining” Indaba
Report: Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt
South Africa: 350africa.org, EarthLore and Womin call on Government to protect water and declare climate change state of emergency
PETITION AGAINST THE ACTIVITIES OF AZUMA RESOURCES IN TOME
Take Action: Support the people of Lamu to prevent coal-fired misery!
Diamond mining continues to cause suffering for Bushmen
Mining firm reconsiders Zululand plans

Mining firm reconsiders Zululand plans

Midland Community Take a Stand Against Fracking

Midland Community Take a Stand Against Fracking

 • Written on: 23 November 2015
 • Posted under: Videos
OUR ROOTS, OUR RESPONSIBILITY: INDIGENOUS CUSTODIANS CALL FOR RECOGNITION AND PROTECTION OF SACRED NATURAL SITES
Report: Corporate tax dodging costs Zambia $3billion a year
Revival

Revival

 • Written on: 12 November 2015
 • Posted under: Videos
A Call for Legal Recognition of Sacred Natural Sites and their Customary Governance Systems
Let communities act on water crisis

Let communities act on water crisis

Communities, Companies and Conflict in Zimbabwe
[Briefing] Rights Extracted: Toward transparency & respect for human rights in mining, oil & gas in Francophone Africa
Human Rights Defender Myness Musaamba assaulted at a ‘Community Development’ Meeting at Arda Transau
Map of Abandoned Mines in sub-Saharan Africa
Ngisika elijikayo/The tip of the iceberg

Ngisika elijikayo/The tip of the iceberg

Zimbabwe: Disaster strikes in Arda Transau Mining Relocation Area
The Fuleni coal mine serves no-one

The Fuleni coal mine serves no-one

Zimbabwe: Villagers of Arda Transau displaced by mining told they must pay to farm
Communities being stripped of their heritage by mining
Outrage over coal mine bordering Hluhluwe-iMfolozi Wilderness
Our Resistance, Our Hope: Unity Statement of the International People’s Conference on Mining
‘Rivers of Acid’ in Zambian Villages

‘Rivers of Acid’ in Zambian Villages

Huge Opposition to Zululand coal mine ‘catastrophe’
Campaigning against coal in KwaZulu Natal

Campaigning against coal in KwaZulu Natal

 • Written on: 27 August 2015
 • Posted under: Videos
Lesethleng Community fight to recover lost farmland
African Civil Society Says Yes to Life, No to Mining!
Dirty Diggers: A report on gold mining in Upper West Ghana
Social Cartography: opportunities for social movements, activism and resistance in South Africa and Zimbabwe
Achievements of the Global Day Against Mega Mining
Fatal Extraction: Australian Mining in Africa
Ibutho Coal must leave us alone

Ibutho Coal must leave us alone

On Kenya’s Coast, a Struggle for the Sacred
Mining on Top Africa: London Summit Disrupted
Africa-UK Civil Society Letter to the Mining on Top Africa: London Summit
Case Studies: Is Mining really ‘on top’ in Africa?
Corporate Social Investment in South Africa: A view from the inside
PRESS RELEASE: African Civil Society Challenges London Mining Conference
The Community Speaks: Coal Mining in the Tete Province

The Community Speaks: Coal Mining in the Tete Province

 • Written on: 25 June 2015
 • Posted under: Videos
Communities of South Africa’s Wild Coast: Stop forced mining on our sacred beaches!
South Africa: Fuleni communities tell Ibutho Coal to leave and never return!
Support the Maputo Declaration on Climate Justice!
Women‘s Perspectives on the Impact of Mining on the Right to Food
Conservation Refugees – Expelled from Paradise

Conservation Refugees – Expelled from Paradise

 • Written on: 08 April 2015
 • Posted under: Videos
A Healthy Relationship? Wellcome Trust’s refusal to cut ties with fossil fuel industry is unacceptable
In Pictures – Yes to Life No to Mining raises the voice of African civil society against the extractives
Let them eat carbon! The corporate plan to cook Africa in its own fossil fuels
African civil society and global allies challenge Chatham House conference on ‘Extractive Industries in Africa’
Divestment, in Solidarity: NAPE Uganda reach out to London’s divestment campaigners
DECLARATION: WOMEN STAND THEIR GROUND AGAINST BIG COAL
Mining Our Roots

Mining Our Roots

 • Written on: 19 January 2015
 • Posted under: Videos
Nnimmo Bassey says #YestoLifeNotoMining

Nnimmo Bassey says #YestoLifeNotoMining

 • Written on: 11 December 2014
 • Posted under: Videos
Ghana’s Upper West Coalition on Mining, Food, Water and Sacred Sites calls President to halt Mining activities in Upper West Region
United in resistance – Letters spark solidarity across continents
Save the Lower Zambezi Campaign

Save the Lower Zambezi Campaign

 • Written on: 10 November 2014
 • Posted under: Campaigns
Gold Rush: Protecting Sacred Groves in Ghana’s Upper West region
Ugandan Communities Resist Oil and Gas Extraction in Bunyoro Kingdom
Sierra Leone’s Mining Boom and Human Rights
War and the Militarisation of Mining in Eastern Congo
Drillers in the Mist: Soco International in Virunga National Park
The Impact of Mining on Human Rights in Uganda
Mining and its Impacts on Water, Food Sovereignty and Sacred National Sites in Uganda
South Africa’s Rainmakers Fight Against Coal

South Africa’s Rainmakers Fight Against Coal

Sacred Voices – A film and a message for the world

Start a Conversation. Share Words of Solidarity.

This website is about building a movement. We can only build a movement when we connect with one another. We invite you to do just that…

Your email address will not be published. Required fields are marked *